Kontakt

Stadtrodská 600 Tachov 34701
email-ubytovanitachov@seznam.cz
Tel – +420604648822
– + 420604777012

www.apartmantachov.cz