Kontakt

Stadtrodská 600 Tachov 34701
email-ubytovanitachov@seznam.cz
Tel – 00420604648822
– 00420604777012